รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-19  เวลา 09:23:18 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้ธุรการคนใหม่
หมายเลขเครื่อง:
13/04/2562
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  25 สิงหาคม 2563 เวลา 09:32:35 น.
ไม่มีรูปภาพ