รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-18  เวลา 08:49:04 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
จรรยาพร ยอดแก้ว
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ไม่สามารถเข้าโปรแกรมทำงานได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/15/2561
สาเหตุของปัญหา:
เข้าใช้งานรหัสไม่ได้
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ทำการเคลียร์ค่ารหัสผ่านที่จดจำไว้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:48:28 น.
ไม่มีรูปภาพ