รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-17  เวลา 15:15:07 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางพัตรา เมฆประยูร
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรมเอ็กเซลใช้ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft Office หมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้ง Microsoft Office ให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 สิงหาคม 2563 เวลา 10:32:07 น.
ไม่มีรูปภาพ