รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-11  เวลา 10:28:36 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
รัชฎา นวลหิน
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
เครื่องสแกนเนอร์   หมึกล้น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  15 สิงหาคม 2563 เวลา 17:23:07 น.
ไม่มีรูปภาพ