รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-23  เวลา 10:34:06 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
วิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลงโปรแกรมใหม่
หมายเลขเครื่อง:
dell 13/33/2553
สาเหตุของปัญหา:
คอมพิวเตอร์ทำงานช้า เนื่องจากไวรัส
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการลง Windows ใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้ดีขึ้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  10 สิงหาคม 2563 เวลา 09:59:17 น.
ไม่มีรูปภาพ