รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-07-01  เวลา 09:14:09 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
Sunee
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
เครือข่าย Internet   ไม่สามรถเข้าใช่้อินเตอร์เน็ตได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/1/2559
สาเหตุของปัญหา:
switch hub เสีย
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
น้ำอุปกรณ์สำรองในห้อง server แปลี่ยนแทน
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  1 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:24:07 น.
ไม่มีรูปภาพ