รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-25  เวลา 10:26:11 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
พนัชกร
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ซ่อมเครื่องปริ้น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง Driver
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  25 มิถุนายน 2563 เวลา 10:34:44 น.
ไม่มีรูปภาพ