รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-18  เวลา 12:49:01 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   ไม่สามารถพิมพ์ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
IP ของเครื่องพิมพ์เปลี่ยน
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการ Config IP ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:10:15 น.
ไม่มีรูปภาพ