รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-07  เวลา 11:22:18 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   เครื่องปริ้นใช้ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
240 เอ
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี Drivers
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลง Drivers ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:36:15 น.
ไม่มีรูปภาพ