รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-11  เวลา 13:33:05 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เปิด google แล้วขึ้น 403. That an error
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
เครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก้ไขให้เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 มิถุนายน 2563 เวลา 13:10:34 น.
ไม่มีรูปภาพ