รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-06-03  เวลา 18:13:59 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   บันทึกเก็บข้อมูลกล้องวงจรปิด
หมายเลขเครื่อง:
ห้อง ICT
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการเรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50:24 น.
ไม่มีรูปภาพ