รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-19  เวลา 15:51:05 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
ณภัทร พูลสมบัติ
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   Write แผ่นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
หัวอ่าน CD มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น Write ข้อมูล
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:55:50 น.
ไม่มีรูปภาพ