รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-19  เวลา 15:23:07 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมใจ กายเย็น
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรมปริ้นซืใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 4.47/01/2562
สาเหตุของปัญหา:
เกิดจากไม่เลือกการพิมพ์เป็นหน้า A4 ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
จัดขนาดหน้าเป็น A4 แล้วสั่งพิมพ์
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:55:43 น.
ไม่มีรูปภาพ