รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-05-14  เวลา 10:37:31 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวณภัทร์ เจริญสุข
กลุ่ม:
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ต้องการพิมพ์เอกสาร ไปเครื่องพิมพ์อื่น
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ต้องการพิมพ์ไปออกเครื่องพิมพ์เครื่องอื่น
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
Share Driver Printer จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:55:15 น.
ไม่มีรูปภาพ