รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-01  เวลา 12:20:04 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรม Excel รวน มีปัญหา ไม่สามารถคำนวณได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป. นฐ. ข. 1 13/1/2559
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft office รวน
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการลบ และติดตั้งเวอร์ชันใหม่ให้เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:50:41 น.
ไม่มีรูปภาพ