รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-09  เวลา 13:54:28 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางอัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   เชื่อมต่อ printer กับ notebook computer
หมายเลขเครื่อง:
ทก 40010059856
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แชร์ปริ้นเตอร์ให้ใช้งานได้
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  10 เมษายน 2563 เวลา 13:35:50 น.
ไม่มีรูปภาพ