รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-04-09  เวลา 09:58:53 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สมพร เมืองแป้น
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ซ่อมเครื่องstart ไม่ขึ้น
หมายเลขเครื่อง:
dell 13/33/2553
สาเหตุของปัญหา:
สาเหตุยังไม่แน่ชัด
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เบื่องต้น scan virus พบว่าใช้งานได้ดีขึ้น
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  10 เมษายน 2563 เวลา 13:34:13 น.
ไม่มีรูปภาพ