รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-24  เวลา 15:29:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ
กลุ่ม:
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ติดตั้งเครื่องคอมใหม่
หมายเลขเครื่อง:
13/12/2561
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  3 มีนาคม 2563 เวลา 09:10:09 น.
ไม่มีรูปภาพ