รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-06-08  เวลา 14:55:37 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Browser ใช้งานมีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ถอนการติดตั้ง และติดตั้งให้ใหม่เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  18 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:59:22 น.
ไม่มีรูปภาพ