รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-04-07  เวลา 15:04:52 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม PDF ที่สามารถต่อไฟล์ได้
หมายเลขเครื่อง:
13/1/2559
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ติดตั้งโปรแกรม Adobe Acrobat Pro เรียบร้อย
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  7 เมษายน 2564 เวลา 15:58:02 น.
ไม่มีรูปภาพ