รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-19  เวลา 15:39:13 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุพิชฌาย์ นราทอง
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เชื่อมเครือข่ายกับเครื่องปริ้นต์มีปัญหา
หมายเลขเครื่อง:
13/04/61
สาเหตุของปัญหา:
คอมพิวเตอร์มองไม่เห็นเครื่อง Printer
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ทำการติดตั้ง Driver Printer ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:21:11 น.
ไม่มีรูปภาพ