รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-03-01  เวลา 16:19:13 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
น.ส.ดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   อินเตอร์เน็ตหมดอายุ
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แก้ไขแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  1 มีนาคม 2564 เวลา 16:20:35 น.
ไม่มีรูปภาพ