รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-02-23  เวลา 10:50:25 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
สุนีย์ นิ่มคล้าย
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   โปรแกรม Excel รวน มีปัญหา และ ACDsee ไม่สามารถแก้ไขได้
หมายเลขเครื่อง:
สพป. นฐ. ข. 1 13/1/2559
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แก้ไขแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  1 มีนาคม 2564 เวลา 16:21:09 น.
ไม่มีรูปภาพ