รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-02-16  เวลา 15:19:25 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสมหมาย ดอกจันทน์
กลุ่ม:
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายการปัญหา:
เครือข่าย Internet   ไม่สามารถทำงานผ่านเครือข่าย Internet
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ. 1 หมายเลข 13/03/2553
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
แก้ไขแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  1 มีนาคม 2564 เวลา 16:18:27 น.
ไม่มีรูปภาพ