รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2021-02-03  เวลา 13:38:44 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
driver ค้าง
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
Restart คอมพิวเตอร์ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:45:16 น.
ไม่มีรูปภาพ