รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-12-24  เวลา 11:48:00 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวรัตนาพร จันทร์สมวงษ์
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบ AMSS ไม่สามารถลงรับงานที่มาในระบบได้ ทำให้ต้องพิมพ์งานทุกเรื่องออกมาเป็นเอกสารกระดาษ และลงรับด้วยมือ
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระบบขัดข้อง
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:43:06 น.
ไม่มีรูปภาพ