รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-11-26  เวลา 13:49:15 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
จรรยาพร ยอดแก้ว
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   หน้าจอไม่มีสัญญาณภาพ
หมายเลขเครื่อง:
13/03/62
สาเหตุของปัญหา:
คอมพิวเตอร์อยู่ในโหมด SLEEP
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
กดปุ่มเปิดเครื่องใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:31:05 น.
ไม่มีรูปภาพ