รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-17  เวลา 13:08:40 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นายปฐม แจ้งธรรมมา
กลุ่ม:
กฎหมายและคดี
รายการปัญหา:
เครื่อง Printer   พิมพ์จาก browser ไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
Driver Printer ซ้ำกัน
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
ลบ Driver ทั้งหมดและติดตั้งใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:13:12 น.
ไม่มีรูปภาพ