รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-12  เวลา 13:31:52 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวสุกัญญา พลายยงค์
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
เครือข่าย Internet   ไม่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้
หมายเลขเครื่อง:
-
สาเหตุของปัญหา:
Switch Hub เสีย
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เปลี่ยน Switch Hub ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  20 ตุลาคม 2563 เวลา 10:36:21 น.
ไม่มีรูปภาพ