รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-10-01  เวลา 10:41:38 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
อัฐพร วิทยาเจริญ
กลุ่ม:
นโยบายและแผน
รายการปัญหา:
อื่นๆ   เพิ่ม user name เพื่อเข้าใช้ระบบ AMSS++ เวอร์ชันใหม่ เนื่องจากเข้าระบบไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ไม่มี username
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
เพิ่ม username ให้ใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  1 ตุลาคม 2563 เวลา 11:19:37 น.
ไม่มีรูปภาพ