รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-02-14  เวลา 15:21:29 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาววรรณชนก จารุกิจอนันต์
กลุ่ม:
ส่งเสริมการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ลงโปรแกรม Microsoft office
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ. 13/11/2561
สาเหตุของปัญหา:
Microsoft office 2013 ไม่สมบูรณ์
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลงโปรแกรม Microsoft office 2010
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:23:20 น.
ไม่มีรูปภาพ