รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-09  เวลา 10:48:16 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
รัตนาพร
กลุ่ม:
อำนวยการ
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   ระบบ AMSS ใช้งานไม่ได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่มี
สาเหตุของปัญหา:
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
เครื่อข่ายมีปัญหาชั่วคราว
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  15 2563 เวลา 16:00:11 น.
ไม่มีรูปภาพ