รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-09-08  เวลา 15:20:40 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
เสริมสุข ประดิษฐขำ
กลุ่ม:
บริหารงานบุคคล
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   เครื่องปริ้นท์เตอร์ไม่สามารถพิมพ์เอกสารได้
หมายเลขเครื่อง:
ไม่ทราบ
สาเหตุของปัญหา:
Driver มีปัญหา
ระดับปัญหา:
ระดับปานกลาง (เป็นระดับที่บุคลากรไม่สามารถแก้ปัญหาเองได้ ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านซึ่งต้องใช้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ICT เป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น)
ผลการแก้ไข:
Reset Driver Printer ใช้งานได้ปกติ
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
ศุภโชค รองาม
ดำเนินการเมื่อ:
  8 2563 เวลา 15:29:55 น.
ไม่มีรูปภาพ