รายละเอียดการให้บริการ

แจ้งซ่อม เมื่อ:
วันที่ 2020-08-24  เวลา 12:13:35 น.
ชื่อผู้ใช้บริการ:
นางสาวอรวรรณ ผอมขาวช่วง
กลุ่ม:
นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
รายการปัญหา:
คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ   Microsoft Office ลายเส้นหมดอายุ
หมายเลขเครื่อง:
สพป.นฐ.1 13/1/2559
สาเหตุของปัญหา:
โปรแกรมหมดอายุ
ระดับปัญหา:
ระดับเบื้องต้น (เป็นระดับที่บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหาเองได้)
ผลการแก้ไข:
ลงใหม่
สถานะ:
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย
ผู้ให้บริการ:
หาญณรงค์ วิไลย
ดำเนินการเมื่อ:
  24 สิงหาคม 2563 เวลา 15:31:53 น.
ไม่มีรูปภาพ