หมวดหมู่ : กิจกรรม สพป.นครปฐม เขต 1
หัวข้อ : ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที ่3/2564
โดย : Benyapat
อ่าน : 306
ศุกร์์ ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564
******************
11 มิถุนายน 2564 เวลา  09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุม ประชุมทางไกล ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2564  โดย ผอ.เขตได้มอบนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทุกโรงเรียนงดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site(การเปิดเรียนปกติที่โรงเรียน)  พร้อมทั้งขอให้ผู้บริหาร และครูได้ตระหนักถึงเรื่องมาตรการความปลอดภัยทุกรูปแบบในสถานศึกษาตัวของนักเรียน   โดยให้คำนึงถึงเป็นอันดับแรก ( Safety First ) นักเรียนทุกคนมีโอกาสเข้ารับการศึกษา  ฝากเรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ให้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการเรียนการสอนของ สพป.นครปฐม เขต 1 การปลูกฝังการมีระเบียบวินัย มีจิตอาสา และเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนได้มีประสบการณ์   “ หนึ่งคน  หนึ่งดนตรี  หนึ่งกีฬา หนึ่งอาชีพ ”  ต่อจากนั้น นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งกำหนดการและหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  ปฏิทินกำหนดการสมัครสอบครูผู้ช่วย  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA    ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ชี้แจ้งรายละเอียดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีทั้งหมด 5 รูปแบบคือ On site  On line  On air  On demand  On hand โดยให้สถานศึกษาในสังกัด ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมการนำรูปแบบไปใช้ตามบริบทของแต่ละสถานศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนา  การปฏิบัติตนตามวินัยคุณธรรมจริยธรรมของครู การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการเป็นครู  ต่อจากนั้น ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1ขอให้สถานศึกษาตรวจสอบการออกประกาศการเปิดเรียนให้ถูกต้องชัดเจน การเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด และเน้นย้ำเรื่องมาตรการความปลอดภัย  การรายงานการติดเชื้อโควิด-19ให้เป็นไปตามแบบที่แจ้ง เพื่อจักได้รายงานต่อ สพฐ.ต่อไป ก่อนปิดการประชุม ผอ.เขต ได้ฝากประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับผู้ปกครองในเรื่องการจัดการเรียนการเรียนการสอนในสถานะการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 201 และขอให้ทุกท่านเพิ่มความระมัดระวังตนเองตามมาตรการการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด ในส่วนวัคซีนป้องกันเชื้อฯ ทาง สพป.นครปฐม เขต 1 ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำมาฉีดให้กับครและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป
 
ภาพ