ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนิพัทธา กายเย็น
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :