ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่
ตำแหน่ง :ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0985599524
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :