ชื่อ - นามสกุล :นางสาวภัคสิตา รอดพลอย
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างเหมาบริการ(ช่วยราชการ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :