ชื่อ - นามสกุล :นางสมใจ กายเย็น
ตำแหน่ง :นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0817367180
Email :ooyink111@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :