ชื่อ - นามสกุล :นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0879032812
Email :nuyong2714@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :