ชื่อ - นามสกุล :นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0894425889
Email :skyline7924@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :