ชื่อ - นามสกุล :นางสาวรัชฎา นวลหิน
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0869375762
Email :rachada2521@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :