ชื่อ - นามสกุล :นางปาริชาติ ปานดี
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0814510725
Email :pa.pandee56@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :