ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณภัทร พูลสมบัติ
ตำแหน่ง :นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0915488414
Email :napatnapatpp24@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :