ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0894407568
Email :jim_suwanna@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม :