ชื่อ - นามสกุล :นายสุชาติ คล้ายสุบรรณ
ตำแหน่ง :พนักงานธุรการ ระดับ ส 4/หัวหน้า
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0861731363
Email :suchat@esanpt1.go.th
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม :