[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 297 / ดาวน์โหลด : 50 ) เจ้าของ จันทร์จิรา นิ่มเจริญ
28/ก.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนวัดรางปลาหมอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1( อ่าน : 322 / ดาวน์โหลด : 97 ) เจ้าของ สุมินตรา ปิ่นทอง
28/เม.ย./2564
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาทาง คณิตศาสตร์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเอสเอสซีเอส ร่วมกับการประเมินทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของตนเอง เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 579 / ดาวน์โหลด : 296 ) เจ้าของ นายพิพัฒน์ สุนทรพัฒนะกุล
12/มี.ค./2564
งานวิจัยการศึกษา FullText
4 การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ( อ่าน : 488 / ดาวน์โหลด : 88 ) เจ้าของ นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
7/ธ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 การพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ (มหินทรศึกษาคาร) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ( อ่าน : 623 / ดาวน์โหลด : 91 ) เจ้าของ นายไพชะยนต์ พูนขวัญ
7/ธ.ค./2563
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดแหลมมะเกลือตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ( อ่าน : 637 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ วีนา แก้วอนุ
16/ต.ค../2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของโรงเรียนบ้านศรีสุข จังหวัดมหาสารคาม ( อ่าน : 364 / ดาวน์โหลด : 122 ) เจ้าของ นายมนต์ชัย ไวมาตย์
1/ก.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ( อ่าน : 585 / ดาวน์โหลด : 106 ) เจ้าของ นางเรณู ผ่องอำไพ
29/เม.ย./2562
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
9 รายงานการประเมินผลโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โดยใช้กระบวนการ Suphan 2s Five Steps( อ่าน : 499 / ดาวน์โหลด : 140 ) เจ้าของ นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์
1/เม.ย./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การพัฒนาหลักสูตรลูกเสือ Mini Boy Scout เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สำหรับนักเรียนปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 941 / ดาวน์โหลด : 128 ) เจ้าของ สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
18/มี.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 719 / ดาวน์โหลด : 115 ) เจ้าของ นางสาวอังศวีร์ สกุลพลไพศาล
14/ก.พ./2562
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กาล (Tense) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชา ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 955 / ดาวน์โหลด : 523 ) เจ้าของ นางสาวกฤตาณัฐ โนนศรี
29/ม.ค./2562
งานวิจัยการศึกษา FullText
13 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยกระบวนการบริหารแบบ PDCISA เพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลด่านสำโรง ( อ่าน : 1125 / ดาวน์โหลด : 133 ) เจ้าของ สิบโทศักดา แจ่มแจ้ง
27/พ.ย./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยวิธีสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เสียงกับการได้ยิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ( อ่าน : 854 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ เสกสิทธิ์ สนสมบัติ
28/ต.ค../2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5( อ่าน : 799 / ดาวน์โหลด : 151 ) เจ้าของ นางสาวนงค์ลักษณ์ วงษ์งาม
27/ก.ค./2561
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องเสียงกับการได้ยิน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ( อ่าน : 1161 / ดาวน์โหลด : 157 ) เจ้าของ นางวิไลพร ชาติมาลา
25/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน ( อ่าน : 1160 / ดาวน์โหลด : 155 ) เจ้าของ นางวิไลพร ชาติมาลา
25/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานการประเมินโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(Professional Learning Community)โรงเรียนเทศบาล ๕ วัดพระปฐมเจดีย์ ( อ่าน : 2344 / ดาวน์โหลด : 142 ) เจ้าของ นางสาวลภัสรดา ทิพย์แก้ว
5/ก.ค./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ( อ่าน : 787 / ดาวน์โหลด : 172 ) เจ้าของ ินางสาววชรกมล สุศรี
22/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ( อ่าน : 1324 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายจตุรงค์ การดำริห์
16/มิ.ย./2561
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>Forbidden

Access Forbidden