[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสำนักงาน


ระบบการรายงาน
อบรมออนไลน์
แผนปฎิบัติการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สพป.นครปฐม เขต1
รายงานจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2563
แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัตินครแห่งคุณภาพการศึกษา
แผนอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 2563
รายงานการจัดการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติการปี 2563 สพป.นครปฐม เขต 1
คำสั่งการเงินหน่วยตรวจสอบภายใน
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
แผนอัตรากาลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สพป.นครปฐม เขต1
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่มือการประเมิณให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (Logbook)
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นโยบายและยุทธศาสตร์ของสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สพป.นครปฐม เขต 1
รายงานผลการปฎิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2560
จดหมายข่าว
เว็บไซต์โรงเรียน

ความพึงพอใจหน้าเว็บไซต์

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก  
คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน  
 

กลุ่มอำนวยการ
 1. คู่มือการปฏิบัติงานการรับ – ส่งหนังสือราชการตามระเบียบงานสารบรรณ ( นายพินิจ พรพนารัตน์  )
 2. คู่มือการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ( นางเบญญพัฒน์ สุอมรา )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานยานพาหนะ ( นางสมใจ กายเย็น )
 4. คู่มือการปฏิบัติงานการรักษาความปลอดภัย ( นางสมใจ กายเย็น )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ( นางสมใจ กายเย็น )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานหนังสือผ่านสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการสินเชื่อสถาบันการเงินต่าง ๆ ( นางอาภา กุลพสุมนต์ )
 7. คู่มือการปฏิบัติงานระบบการควบคุมภายใน ( นางวิไล เรียนทัพ )
 8. คู่มือกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มนโยบายและแผน
 1. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ( นางสาววิชุดา ศรีสุวัฒนานันท์ )
 2. คู่มือการปฏิบัติงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ( นางสาวสุพิชฌาย์ นราทอง )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานวิเคราะห์งบประมาณ ( นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์ )
 4. คู่มือการปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและรายงานผล ( นางอัฐพร วิทยาเจริญ )

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 1. คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2. คู่มือการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ( นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง )
 3. คู่มือการจัดทำระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ( นายศุภโชค รองาม )
 4. คู่มือการจัดทำเว็บไซต์สพป.นครปฐม เขต 1 ( นายหาญณรงค์ วิไลย )

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 1. คู่มือการควบคุมเงินงบประมาณ ( นางสาวรัชฎา นวลหิน )
 2. คู่มือขั้นตอนและวิธีการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามสิทธิข้าราชการ ( นางธนาภา สุขผล )
 3. คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ( นางปาริชาติ ปานดี )
 4. คู่มือระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญทางอิเล็กทรอนิกส์ ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 5. คู่มือระบบการยื่นขอรับเงินบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Filling) ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 6. คู่มือการรับและนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ( นางสาวณภัทร์ เจริญสุข )
 7. คู่มือการล้างบัญชีพักสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ ( นางสาวณภัทร พูลสมบัติ )
 8. คู่มือการขอรับและจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญอายุครบ 70 ปีขึ้นไป ( นางสาวศศิวิมล ปุยะพันธ์ )
 9. คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการบำนาญ (โครงการ one stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม )
 10. คู่มือการเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตรของข้าราชการบำนาญ (โครงการ one stop service) ( นางกฤษณี เหล็กอิ่ม )
 11. คู่มือการยืมเงินราชการ ( นางสาวปองกานต์ รอดพลอย )
 12. คู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำในระบบจ่ายตรง ( นางจีรณะ นามสวัสดิ์ )

กลุ่มบริหารงานบุคคล
 1. คู่มือการการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 2. คู่มือการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ( นางสาวอัญชนา แพกำเนิด )
 3. คู่มือการขอสำเนา ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16 หรือแฟ้มประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวจิตติวีณ์ บญฤทธิ์ )
 4. คู่มือการดำเนินการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ออกจากราชการไปแล้วสมัครเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ )
 5. คู่มือการดำเนินการขอลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 6. คู่มือการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว 21/2560 ( นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ )
 7. คู่มือการดำเนินการผู้ขอหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ ( นางสาวอัญชนา แพกำเนิด )
 8. คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ( นางสาวจิตติวีณ์ บญฤทธิ์ )
 9. คู่มือการดำเนินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 10. คู่มือการดำเนินการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู ( นางสาวดวงฤดี เลิศวนิชย์ทิพย์ 
 11. คู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น 38(ค.2) ( นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ )
 12. คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ ( นางสาวชลธิชา อาภานุรักษ์ )
 13. คู่มือการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ( นางเสริมสุข ประดิษฐ์ขำ )
 14. คู่มือจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี ( นางสาวพยงค์ เมืองโคตร )
 15. คู่มือหรือมาตรฐานการการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล


กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 1. คู่มือการปฏิบัติงานการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ( นางลาวัลย์ ศรีวิเศษ )

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 1. คู่มือการใช้ระบบ NT Access
 2. คู่มือการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLTV ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 3. คู่มือการปฏิบัติงานการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT ( นางสาวยุพา ทรัพย์อุไรรัตน์ )
 4. คู่มือการบันทึกและนำเข้าคะแนนการประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ( นางสาวพชรพรรณ นินิตมั่น )
 5. คู่มือการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( น.ส.นิภารัตน์ เชื้อชาย )
 6. คู่มือการปฏิบัติงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ( น.ส.ณัฐิกา สุริยาวงษ์ )
 7. คู่มือการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test  NT) ( นางสาวกรรณิการ์ ทองแท่งใหญ่ )
 8. คู่มือการรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียนผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 9. คู่มือนิเทศติดตามครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Boot  Camp ( นางพัตรา เมฆประยูร )
 10. คู่มือส่งเสริมทักษะสื่อสารภาษาจีน
 11. คู่มือห้องเรียนคุณภาพ ( นางสาววิไล คชศิลา )
 12. แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( นางสาววิไล คชศิลา )
 13. คู่มือปฏิบัติงานเลขา ก.ต.ป.น. ( นางจรรยาพร ยอดแก้ว )
 14. คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ( นางสุนีย์ นิ่มคล้าย )

​กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 1. คู่มือการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ )
 2. คู่มือการปฏิบัติงานลูกเสือ ( นางศิริพร กู้วัฒนะ )
 3. คู่มือการสั่งซื้อแบบพิมพ์ (ปพ.) ( นางจินตนา งามเชย )
 4. คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและการระดมทรัพยากรการศึกษา ( นางสาวณัฏฐณิชชา รินรดาพงศ์สิริ )
 5. คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคลครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ( นางสาวสมพร ศรีวราสาสน์ )
 6. คู่มือการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ( นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น )

หน่วยตรวจสอบภายใน
 1. คู่มือการการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา ( นางสมหมาย ดอกจันทน์ )
 2. คู่มือควบคุมการเงินหน่วยงานย่อย พ.ศ. 2544 ( นางสมหมาย ดอกจันทน์ )

กลุ่มกฎหมายและคดี

 1. คู่มือการสอบสวนข้อเท็จจริง ( นายปฐม แจ้งธรรมมา )
 2. คู่มือการร้องเรียน ( นายปฐม แจ้งธรรมมา )
 3. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ( นายปฐม แจ้งธรรมมา )