1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) พ.ศ.2545
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่2) พ.ศ.2553
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ(ฉบับที่3) พ.ศ.2562
9. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ.2551
11. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3) พ.ศ.2553
12. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4) พ.ศ.2562
13. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
14. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
15. กฎกระทรวง ฉบับที่1(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
16. กฎกระทรวง ฉบับที่2(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
17. กฎกระทรวง ฉบับที่3(พ.ศ.2541)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
18. กฎกระทรวง ฉบับที่4(พ.ศ.2542)ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540