หมวดหมู่ : กิจกรรม โรงเรียน
หัวข้อ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
โดย : Benyapat
อ่าน : 99
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 5 กันยายน 2562 นายไพชะยนต์ พูนขวัญ ผอ.โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในการประชุมครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงในภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไปในสถานศึกาานำไปสู่การวางแผนการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้จัดทำรายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เป็นไปอย่างถูกต้องและทันตามเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด

ภาพ